دسته‌بندی نشده

آموزش انگشت گذاری در ویولن

نکات انگشت گذاری صحیح ویولن این مقاله برداشتی از سایت گوش نوازان است در سازهای زهی به نیاز است نوازندگان با فشردن رشته‌ها در فواصل